top

Kaj so piškotki?

Piškotki so male besedilne datoteke, v katere se zapišejo podatki o obisku spletne strani.

Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa je bolj učinkovito in prijetno.

Razlogov za uporabo piškotkov je več, kot prvi gotovo njihova lastnost shranjevanja podatkov o stanju posamezne spletne strani (izbira jezika, število prikazanih rezultatov, velikost pisave itn.), pomagajo pri izvajanju spletnih storitev (registracija, vsebina nakupovalne košarice, ogled videa itn.), pomagajo pri zbiranju podatkov o navadah spletnih uporabnikov (število obiskov, uporabnikom zanimiva vsebina itn.), s katerimi si pomagamo izboljšati vašo uporabniško izkušnjo in ocenimo učinkovitost zasnove spletne strani.

Nobeni piškotki, ki jih uporabljamo na svojih spletnih straneh, ne zbirajo podatkov, s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati.

Ker želimo biti z vami popolnoma odkriti, smo pripravili seznam vseh piškotkov, ki jih uporabljamo, in zakaj. 

Katere piškotke uporablja ta spletna stran?

JSESSIONID – piškotek za pomnjenje seje, traja do konca seje
dmid – piškotek za zaznavanje istega uporabnika, traja 5 let
tajfunLang – piškotek za pomnjenje jezika, traja eno leto
cc_cookie_accept – za pomnjenje nastavitve piškotkov, traja eno leto
cc_cookie_decline – za pomnjenje nastavitve piškotkov, traja eno leto
consentDate – piškotek, ki beleži do kdaj velja soglasje za piškotke, traja eno leto
Google Analytics je storitev spletnega analiziranja. Nudi nam informacije o obnašanju uporabnikov na naši spletni strani in nam s tem pomaga ustvariti boljšo uporabniško izkušnjo, prikazati relevantno vsebino itn. Pri razbiranju teh podatkov vas ne moremo osebno prepoznati. Življenjska doba teh piškotkov znaša do 2 let.
Primer uporabljenih piškotkov:_ga, __gid, __gat, __utma, __utmb,__utmc, __utmt, __utmz in __utmv. Več.

Kako lahko upravljate ali brišete piškotke?

Piškotkov nikakor ne bomo uporabljali za zbiranje vaših osebno določljivih podatkov, po želji pa lahko nastavitve o uporabi piškotkov spremenite tudi v brskalniku svojega računalnika ali mobilne naprave.

Večina modernih brskalnikov omogoča, da sprejmete ali zavrnete vse piškotke, sprejmete ali zavrnete le določene vrste piškotkov ali pa si nastavite opozorilo, da stran želi shraniti piškotek na vašo napravo. Izbrišete lahko tudi piškotke, ki jih je brskalnik že shranil na vaši napravi.

Opozarjamo vas, da v primeru izklopa piškotkov vse funkcionalnosti spletnih strani morda ne bodo delovale enako učinkovito, opozorilo o uporabi piškotkov se bo prikazalo ob vsakem obisku, dolgoročno pa bo to negativno vplivalo na vašo uporabniško izkušnjo.

Postopek spremembe nastavitev piškotkov se v vsakem brskalniku razlikuje. Informacijo o tem lahko poiščete s pomočjo funkcije »Pomoč«, obiščete www.aboutcookies.org, ki nazorno razloži postopek v vseh modernih brskalnikih, ali pa nas kontaktirate preko e-pošte. 

Piškotke Google Analytics je mogoče onemogočiti tudi s pomočjo navodil, ki so na voljo preko spodnjih povezav:

Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Več informacij o piškotkih je na voljo tudi v smernicah informacijskega pooblaščenca.

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

To spletno mesto upravlja TAJFUN PLANINA proizvodnja strojev, d.o.o., Planina pri Sevnici 41A, 3225 Planina pri Sevnici, mat. št. 5149398000, davčna št. SI 11787341 (»Tajfun Planina« ali »mi«).

Tajfun Planina vaše osebne podatke obdeluje na zakonit, pošten in pregleden način ter skrbi, da so vaši osebni podatki varni pred dostopom nepooblaščenih oseb s fizičnimi ukrepi in ustrezno strojno in programsko opremo. Dostop do zbranih osebnih podatkov v Tajfun Planina je omogočen samo vnaprej pooblaščenim zaposlenim Tajfun Planine in v takšnem obsegu, kot je potreben za opravljanje njihovih delovnih nalog.

Osebne podatke zbiramo in obdelujemo znotraj okvirov, ki so določeni z veljavno zakonodajo in za vnaprej določene namene, kot sledi:

 a)     Z obiskom naše spletne strani se na vašo napravo (računalnik, tablico ali mobilni telefon) nalagajo določeni piškotki, ki omogočajo določene vsebine na spletni strani Tajfun Planina in brez katerih takšne vsebine ne bi delovale. Za več o piškotkih, glejte zgoraj. 

b)     Osebni podatki, ki jih posredujete preko spletnega obrazca Tajfun Planini za oddajo povpraševanja (ime, priimek, ulica, kraj, poštna številka, zvezna država, država, elektronski naslov in telefon), se obdelujejo zgolj za namene posredovanja odgovora na poslano povpraševanje in samo, ko je takšno povpraševanje podano, skladno s točko (b) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Tako zbrane osebne podatke hranimo 3 mesece. V kolikor bo iz vaših posredovanih podatkov razvidno, da nas kontaktirate iz tujine, bomo vaše podatke zgolj za namen priprave odgovora na poslano povpraševanje posredovali našemu partnerju na vašem področju. V primeru, da nam osebnih podatkov, ki so zahtevani s spletnim obrazcem, ne boste zaupali, vam na poslano povpraševanje ne bomo mogli odgovoriti.

c)     Osebne podatke, ki jih posredujete za namene neposrednega trženja na podlagi osebne privolitve, bo Tajfun Planina obdeloval do vašega nedvoumno podanega preklica (ime, priimek, ulica, kraj, poštna številka, zvezna država, država, elektronski naslov in telefon), skladno s točko (a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Vaš preklic lahko pošljete na e- naslov. V tem primeru bodo vaši osebni podatki izbrisani v roku 15 dni od prejema preklica. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov pred podanim preklicem.

Tajfun Planina ne obdeluje občutljivih oz. posebnih vrst osebnih podatkov. Podjetje Tajfun Planina ne izvaja avtomatiziranega odločanja ali profiliranja posameznikov.

V primeru morebitnih vprašanj glede uporabe in obdelave vaših osebnih podatkov (vključno z (i) dostopom do vaših osebnih podatkov, ki jih o vas obdelujemo, (ii) izbrisom ali popravkom vaših osebnih podatkov, (iii) omejitvijo obdelave, (iv) pravici ugovora zoper obdelavo in (v) pravici do prenosljivosti vaših osebnih podatkov k drugemu upravljavcu) se lahko obrnete na e- naslov.

V primeru, da menite, da je prišlo do (morebitne) kršitve upravljanja in/ali obdelave osebnih podatkov, lahko svojo pravico do vložitve pritožbe uveljavljate pri Informacijskemu pooblaščencu, ki je pristojen za obravnavo tovrstnih kršitev:

Republika Slovenija, 
Informacijski pooblaščenec

Zaloška 59     
1000 Ljubljana

Telefon: 01 230 97 30           
E-pošta: gp.ip@ip-rs.si

What are cookies?

Cookies are small text files that record data when visiting a website.

With the help of cookies, the interaction between the web user and the website is faster and easier. They enable websites to remember the individual's preferences and history, thus saving time and making the browsing experience more effective and enjoyable.

There are several reasons for using cookies; firstly, their ability to store information about the status of each web site (language selection, number of results displayed, font size, etc.), their help in the implementation of online services (registration, shopping basket content, video viewing, etc.), and their help in gathering information about the habits of online users (number of visits, content of interest, etc.), all of which help us improve your user experience and assess the effectiveness of website design.

The cookies that we use on our websites do not collect information that could be used for personal identification.

In order to be completely transparent towards our users, we have prepared a list of all the cookies we use, including the reasons for using them.

What cookies does this site use?

JSESSIONID – a session tracking cookie; lasts until the end of the session
dmid – a cookie for identifying a unique user; lasts for 5 years
tajfunLang – to remember the language; lasts for one year
cc_cookie_accept – to remember cookie settings; lasts for one year
cc_cookie_decline – to remember cookie settings; lasts for one year
consentDate – to remember until when are valid cookie settings; lasts for one year

Google Analytics is a web analytics service. We use it to monitor user behaviour on our website, which helps us to improve the user experience, display relevant content, etc. This information cannot be used to personally identify you. The lifespan of these cookies is up to 2 years.

Example of cookies used: _ga, __utma, __utmb,__utmc, __utmt, __utmz in __utmv. More.

How can you manage or delete cookies?

We will not use cookies in any way to collect your personally identifiable information; however, if you wish, you can change your cookie settings in the browser on your computer or mobile device.

Most modern browsers allow you to accept or reject all cookies, accept or reject only certain types of cookies or set a warning that the page wants to store a cookie on your device. You can also delete cookies that your browser has already saved on your device.

We warn you that if you turn off cookies, all the functionality of the web pages may not work as effectively, a warning about the use of cookies will appear every time you visit and in the long run this will have a negative impact on your user experience..

The process for changing cookie settings differs in each browser. You can find more information on this by using the "Help" feature, visiting www.aboutcookies.org, which explicitly explains the process in all modern browsers, or contact us via e-mail. 

Google Analytics cookies can also be disabled by using the instructions available at the following links:

Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

For more information about cookies, see the Information Commissioner's Guidelines.

PERSONAL DATA PROTECTION POLICY

This site is operated by TAJFUN PLANINA proizvodnja strojev, d.o.o., Planina pri Sevnici 41A, 3225 Planina pri Sevnici, reg. no. 5149398000, tax no. SI 11787341 ("Tajfun Planina" or "we" or "us").

Tajfun Planina processes your personal data in a lawful, honest and transparent manner and ensures that your personal data is secure from unauthorized access by physical measures and with the appropriate hardware and software. Access to collected personal data in Tajfun Planina is only enabled to pre-authorized employees of Tajfun Planina to the extent necessary for the performance of their duties.

We collect and process personal data within the frameworks determined by applicable legislation and for pre-defined purposes, as follows:

a)      By visiting our site, certain cookies are loaded onto your device (computer, tablet, or mobile phone), which allow for certain content on the Tajfun Planina website and without which such content could not be shown. For more information about cookies, see above.

b) The personal data you provide via Tajfun Planina's online request form (name, surname, street, postal code, state, country, e-mail address and telephone number) is processed solely for the purpose of responding to the sent request, and only when such a request is made in accordance with item (b) of the first paragraph of Article 6 of the General Data Protection Regulation. We keep the collected personal data stored for 3 months. If your information shows that you are contacting us from abroad, we will forward your information to our partner in your area. for the sole purpose of preparing the response to the sent request. In the event that you do not provide us with the personal information required by the online form, we will not be able to respond to your request.

c) The personal information you provide for the purposes of direct marketing on the basis of personal consent will be processed by Tajfun Planina until your unambiguous cancellation (name, surname, street, place, postal code, state, country, e-mail address and telephone) in accordance with item (a) of the first paragraph of Article 6 of the General Data Protection Regulation. You can send your cancellation to e-mail. In this case, your personal information will be deleted within 15 days of receiving the cancellation. The cancellation of consent does not affect the legality of processing your personal data before the specified cancellation.

Tajfun Planina does not process sensitive or specific types of personal data. Tajfun Planina does not carry out automated decision-making or profiling of individuals. If you have any questions regarding the use and processing of your personal information (including (i) the access to your personal information that we process, (ii) the deletion or correction of your personal information, (iii) the limitation of processing, (iv) the right to object to the processing, and (v) the right to transfer your personal information to another controller), please contact us at e-mail.

If you believe that there has been a (potential) violation in the controlling and/or processing of personal information, you can claim your right to file a complaint with the Information Commissioner who is authorized to deal with such violations:

Republic of Slovenia, 
Information Commissioner

Zaloška 59     
1000 Ljubljana

Telephone: 01 230 97 30           
E-mail: gp.ip@ip-rs.si